HOLEYBALONEY

周杰倫 – 牛仔很忙

牛仔很忙 | Niu Zai Hen Mang| Cowboy on the Run

曲:周杰伦
Qu: Zhou Jie Lun
Music: Jay Chou

词:黄俊郎
Ci: Huang Jun Lang
Lyrics: Huang Jun Lang

Translation: ziai & laruku – www.jay-chou.net

呜啦啦啦
Wu la la la
Wu la la la

火车笛 随著奔腾的马蹄
Huo che di Sui zhe ben teng de ma ti
The train whistle, in sync with the galloping horses’ hooves

小妹妹吹著口琴 夕阳下美了剪影
Xiao mei mei chui zhe kou qin / xi yang xia mei le jian ying
The little girl plays the harmonica, her silhouette made beautiful by the sunset

我用子弹写日记
Wo yong zi dan xie ri ji
My days are spent in bullet rain

介绍完了风景 接下来换介绍我自己
Jie shao wan le feng jing / jie xia lai huan jie shao wo zi ji
After we introduce the background, it’s time for my self-introduction

我虽然是个牛仔 在酒吧只点牛奶
Wo sui ran shi ge nui zai / zai jiu ba zhi dian nui nai
Although I am a cowboy, I only order milk at bars.

為什麼不喝啤酒 因為啤酒伤身体
wei shen me bu he pi jiu / yin wei pi jiu shang sheng ti
Why not beer? Because it’s bad for health

很多人不长眼睛 嚣张都靠武器
Hen duo ren bu zhang yan jing / xiao zhang dou kao wu qi
Many are blind, their arrogance comes from their weapons.

赤手空拳就缩成蚂蚁
Chi shou kong quan jiu suo cheng ma yi
Once empty-handed, their guts shrink to that of ants

不用麻烦了 不用麻烦了
Bu yong ma fan le / bu yong ma fan le
Save it, save it

不用麻烦不用麻烦了 不用麻烦了
Bu yong ma fan bu yong ma fan le / bu yong ma fan le
Save it, save it, save it

你们一起上 我在赶时间
Ni men yi qi shang / wo zai gan shi jian
Come at me all together, I am rushing for time

每天决斗观眾都累了 英雄也累了
Mei tian jue dou guan zhong dou lei le / ying xiong ye lei le
The audience is tired of duels everyday, so is the hero

不用麻烦了 不用麻烦了
Bu yong ma fan le / bu yong ma fan le
Save it, save it

副歌不长你们有几个 一起上好了
Fu ge bu chang ni men you ji ge / yi qi shang hao le
The chorus isn’t long so come at me together, no matter your numbers

正义呼唤我 美女需要我
Zheng yi hu huan wo / mei nv xu yao wo
Justice is calling for me, the babes need me

牛仔很忙的
Nui zai hen mang de
The cowboy is very busy

(Hokkien OS:
心愛ㄟ 妳走去叨位 我那ㄟ攏沒看到妳
xim ai eh / li zao ki dou oui / wa na eh long bo kua dio li
My love, where did you go? I didn’t see you at all)

我啦啦啦骑毛驴 因為马跨不上去
Wo la la la qi mao lv / yin wei ma kua bu shang qu
I ride on the donkey, ‘cos I cannot get on the horse.

洗澡都洗泡泡浴 因為可以玩玩具
Xi zao dou xi pao pao yu / yin wei ke yi wan wan ju
I soak in bubble baths, because then I can play with toys.

我有颗善良的心 都只穿假牛皮
Wo you ke shan liang de xin / dou zhi chuan jia niu pi
I have a gentle heart, only wearing synthetic leather

喔跌倒时尽量不压草皮
O die dao shi jin liang bu ya cao pi
Oh! And try not to crush the grass when I fall

枪口它没长眼睛
Qiang kou ta mei zhang yan jing
The guns do not have eyes

我曾经答应上帝 除非是万不得已 我尽量射橡皮筋
Wo ceng jing da ying shang di / chu fei shi wang bu de yi Wo jin liang she xiang pi jin
So I have promised God that I will shoot with rubber bands, unless I am forced to

老闆先来杯奶昔
Lao ban xian lai bei nai xi
Boss, first a cup of milkshake

要逃命前请你 顺便餵餵我那隻小毛驴
Yao tao ming qian qing ni / shun bian wei wei won a zhi xiao mao lv
Before you run for your life, please feed my little donkey

不用麻烦了 不用麻烦了
Bu yong ma fan le / bu yong ma fan le
Save it, save it

不用麻烦不用麻烦了 不用麻烦了
Bu yong ma fan bu yong ma fan le / bu yong ma fan le
Save it, save it, save it

你们一起上 我在赶时间
Ni men yi qi shang / wo zai gan shi jian
Come at me all together, I am rushing for time

每天决斗观眾都累了 英雄也累了
Mei tian jue dou guan zhong dou lei le Ying xiong ye lei le
The audience is tired of duels everyday, so is the hero

不用麻烦了 不用麻烦了
Bu yong ma fan le Bu yong ma fan le
Save it, save it

副歌不长你们有几个 一起上好了
Fu ge bu chang ni men you ji ge Yi qi shang hao le
The chorus isn’t long so come at me together, no matter your numbers

正义呼唤我 美女需要我
Zheng yi hu huan wo Mei nv xu yao wo
Justice is calling for me, the babes need me

牛仔很忙的
Nui zai hen mang de
The cowboy is very busy

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *